Începutul cercetării istorice a lui Isus

de  Andrei Marga

Una dintre marile înnoiri  din epoca modernă pentru cultura originată in iudaism și creștinism a fost cercetarea istorică a lui Isus. Tânărul cu înzestrări fără seamăn din Nazaret a rămas inițiatorul unei dizidențe în sânul iudaismului, care a dus, istoricește, la apariția celei mai influente religii a lumii – creștinismul. De departe, pentru noi, cea mai cunoscută personalitate a antichltății, Isus din Nazaret a inspirat, prin spusele și viața lui, deja de două milenii cultura lumii. În raport cu învățătura și viața lui Isus s-au constituit curente de gândire hotărâtoare ale istoriei. Din toate aceste rațiuni, cercetarea istorică a lui Isus din Nazaret are importanță mai  mult  decât  istorică:  ea  marchează înțelegerea  de  sine  a urnanității. Să aruncăm o privire  în începutul acestei cercetări care, la noi, a fost neglijată, iar efectele neglijării se resimt în nivelul culturii religioase.

Cercetarea istorică a lui Isus a inceput cu Hermann Samuel Reimarus (1698-1768). Acesta a dat, cum spune Albert Schweitzer, „cel mai impunător produs in cercetarea vieții lui Isus.” Cu Reimarus începe de fapt examinarea istorică a relatărilor din Evanghelii, într-un efort de a aduce credința crestină pe terenul „rațiunii   naturale”   a   oamenilor,   prin   reconstituirea   originii ei istorice. Creștinismul este conceput aici ca religie inițiată de Isus din Nazaret și consacrată drept cristologie după răstignirea și învierea lui Isus și pe baza interpretării date de Apostolul Pavel.

Reimarus nu a mărturisit decât  unor prieteni gândurile înnoitoare ce-l frământau. Lessing a fost cel care i-a publicat, postum, fragmentele, șapte la număr, sub titlul Von dem Zwecke Jesu  und seines  Junger (1778). Au fost publicate apoi și alte fragmente care, evident, sunt scrise in opoziție cu iluminismul francez și cu dogmatica creștină tradițională, dintr-o poziție a protestantismului. ”Naturalizarea”  creștinismului este  dusă  de  Reimarus până acolo încât el distinge între ”Evanghelia lui Isus” și relatările despre Isus ale discipolilor și consideră că faptul învierii  efective, în înțelesul uzual al cuvântului, trebuie lămurit (vezi cuprinzătoarea antologie a lui Manfred Baumotte,Hrsg., Die Frage nach den historichen Jesus, Goterslohen Verlags –  Hans Gerd Mohn, 1984, pp. 12-21).

Imediat după Reimarus, în cercetarea istorică a lui Isus aveau să intre, cu contribuții demne de atenție, Gotthold Ephraim Lessing (1729-1781) și adepții săi. Pe baza fragmentelor   amintite ale înaintașului său, Lessing (1729-1781) a  dat răspunsul   propriu  la  problema   care  apăruse pe scena dezbaterilor teologice, istorice și filosofice: relația  dintre  originea .supranaturală a     creștinisrnului    și  plasarea  sa în  istoria  a cărei cercetare tocmai o inițiase Reimarus. Conform  lui Lessing,  trebuie  distins între .”religia  lui Cristos”  și „religia creștină”, care sunt  sensibil „diferite”. ”Religia  lui Cristos”  este religia  lui Isus, ca personalitate profund credincioasă; iar ”religia  creștină”  este religia care îl consideră  pe Isus ca fiind mai mult decât  om și este în dezbatere (Manfred  Baumotte,  op cit., pp. 23-24). Tieftrunk   ( în Versuch  einer  Kritik   der  Religion   und  aller reliqlösen Dogmatik, mit  besonderer Rucksicht auf  das  Christenthum,1790)  a argumentat,   plecând  de la distincția  lui  Lessing,  că „religia  lui Isus” poate fi preluată  în termenii  celebrei scrieri Critica rațiunii   practice,  a lui Kant, ca „.învațătură cu  privire   la  cunoașterea    adevărului   și    ascultare   față   de  virtute”,   dar  a considerat  critic „dogmatica  ce s-a constituit  păstrând  din intenția  lui Isus doar numele” (Manfred  Baumotte,  op cit., pp. 25-37).  Eichhorn  a fructificat   sugestia   lui  Lessing  după  care cele trei evanghelii sinoptice au la bază un text mai vechi,  care  Ie face  inteligibile  fără resturi.  În   Über  die  drei  ersten   Evangelien. Einleitung  in  das  Neue Testament (1794-1804),   Eichhorn   a  lansat  teza  unei  .”evanghelii   originare (Urevangeliums)”,    invocând   convergențele    dintre   Matei   și  Luca,  și  a  cerut căutarea   acestei   evanghelii   spre  a  înțelege   sensuI originar   al  ”conceptului învățăturii   creștine   (des   christlichen    Lehrbegriffs)”,    care,   în   istorie, a fost adesea  ”simplificat”  (Manfred  Baumotte,  op cit., pp. 32-33).

Trei filosofi de primă mărime aveau să se dedice lămuririi cu instrumente istorice  a semnificației lui Isus din Nazaret în istoria lumii. Herder a arătat, în două scrieri (Vom  Erlöser    der  Menschen. Nach  unseren   drei  ersten Evangelien, 1796 și Von Gottes  Sohn, der Welt  Heiland.  Nach Johannes Evangelium 1796-97), că   nu   se   pot   nivela   diferențele    dintre Evanghelii, pe care  le-a interpretat  ca preluări  orale  (deci  nu scrise)  ale unei „evanghelii  originare   (Urevangelium)”.    Aceasta   din  urmă  a  avut   ca  bază “predica orală a lui Isus” despre  „împărăția lui Dumnezeu”,  care  a fost  ulterior absorbită  într-o  „evanghelie orientată biografic”  (Manfred   Baumotte,   op cit., pp. 33-35).  Hegel, cu studiul Das Geist der Christentum und sein Schicksal (1798-99),  a  aplicat  genezei   creștinisrnului   perechea   de  concepte   „viață și iubire (Leben und Liebe)” și a dat o înțelegere alternativă la dogmatica tradițională și la iluminism. Mica, dar densa, monografie Viața  lui Isus (1795) este locul acestei înțelegeri. Friederich Schleiermacher, cu Über die Religion  (1799), îI concepe pe Isus ca „întruchipare originară (Urbild)” a unui concept de religie care este accesibil dezvoltărilor istorice și argumentează că Isus nu a confundat  religia sa cu „școala” sa.

Odată cu David Friedrich Strauss (1808-1874), s-a produs efectiva și oarecum definitiva  cotitură spre cercetarea istorică specializată a lui Isus din Nazaret. Tema „Isus istoric” își începe acum propriu-zis cursul în cultura lumii. Prin ampla scriere Das Leben Jesu (1835-36), Strauss a  opus interpretării tradiționale a vieții lui Isus o abordare istorică dirijată de ideea  „mitului” (în Isus ar fi reunite rezultatele unei istorii complicate, încât reprezentarea lui Isus, inevitabil, are tot mai puțin de a face cu ceea ce a fost el în realitate). Strauss nu voia sa afecteze religia creștină, dar era motivat de aspirația de a înlocui „persoana” lui Isus ca centru  al creștinismului, cu „ideea” sa, încât s-a concentrat, prin studiul Vechiului Testament și al Noului  Testament, asupra formării creștinismului. Un alt elev al lui Hegel, Bruno Bauer (1809-1882),  a vrut să depășească consecințele negative inevitabile ale abordării istorice datorate lui Strauss, dar, până la urmă, și le-a asumat. În Kritik  der  evangelischen Geschichte des  Johannes (1840) el   a privit Evanghelia dupa  loan ca efect al influenței speculațiilor asupra   Logosului,   venite   dinspre   Filon  din  Alexandria, asupra formării creștinismului. Apoi, în Kritik    der evangelischen Geschichte der  Sinoptiker (1841-42), Strauss a pus la îndoială existența istorică a lui Isus, susținând că nici Evanghelia după  Marcu  nu oferă o relatare istorică, ci doar o „reflecție”  despre Isus, fapt care s-ar repeta și în celelalte două evanghelii sinoptice. Teza sa este că Isus ar fi putut fi o creație a Evangheliilor, încât nu este posibil sa se distingă abordarea istorică de alte abordări. Creștinismul  ar  rezulta  din  întâlnirea  reflecției  evangheliștilor  cu filosofia stoică a lui Seneca și cu speculația asupra Logosului datorată lui Filon. Creștinisrnul  ar datora cel mai mult „grecismului roman” (pp. 71-75).

Odată cu Ferdinand Christian Baur (1792-1860) s-a distins cu claritate între abordarea istorică a  Noului  Testament și abordarea  eschatologică („teoria dogmelor”) asumată, prin tradiție, de Biserică. În  Das Christentum und  die  christliche  Kirche  der  ersten   drei  Jahrhunderte (1853), el observa că, „pe de o parte, Cristos este, în esență, om, pe de altă parte, el este mai mult decât om, dar umanul este în  el deja amplificat și idealizat…” (p.82). Baur a vrut însă să blocheze efectele negative ale Vieții  lui Isus, cunoscuta carte a lui David Friedrich Strauss, și a propus abordarea „istorică” a lui Isus, în  locul  celei  „negativ  critice”  a  lui  Strauss.  EI a  acceptat,  în  Uber die Komposition     und  den  Charakter   des johanneischen     Evangeliums    (1849), că Evangheli după loan nu este relatare  istorică,  ci prezentarea  unei „idei”,  recunoscând, însă, caracterul    de   relatări   istorice   al   evangheliilor    sinoptice.    Dar evangheliile,     spune    Baur,    în    Kritische      Untersuchungen        uber    die kanonischen    Evangelien    (1847),  nu sunt   doar  relatări  istorice,  ci „scrieri  cu tendință  (Tendenzschrift)”,   iar ca „scrieri  cu tendință”  sunt inevitabil „produse ale timpului  lor” (p. 81). De aceea, o „critică istorică” are un câmp mai larg decât stricta verificare a faptelor din relatări. În optica acesteia, așa cum rezultă din Vorlesungen uber  Neutestamentliche   Theologie   (1864), Isus este inițiatorul unei religii pe baze etice: „EI s-a manifestat doar pentru a introduce domnia lui Dumnezeu prin cerințe etice adresate oamenilor …” (p.82). Apostolul Pavel a fost cel care a procedat la transformarea personalității lui Isus în bază a religiei și la elaborarea dogmaticii creștine.

Odată cu Ernst Renan (1823-1892), catolicismul dă prima scriere despre viața lui Isus ( La Vie de Jesu, 1863) și  începe să consacre forțe tot mai considerabile  reconstituirii istorice a  creștinismului.  Cercetarea istorică a înaintat, însă, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, pierzând legătura cu abordarea eschatologică îmbrățișată de Biserică. În această situație s-a produs prima reacție majoră printre teologi ( vezi Martin Köhler, Der sogenannte historische Jesus und der geschichtliche, biblische Jesus, 1892), care au opus  reducerii  istorice a  luii Isus la  o ființă umană, relativizarea abordării istorice înseși. Teza  ce s-a formulat spune că  “Isus istoric al scriitorilor moderni ni-l ascund pe Christosul viu „ ( Martin Baumotte, op.cit., p.100). Această  teză vine  până spre noi,  elaborată însă ca argument precis, de către Joseph Ratzinger, cu  răscolitoarea  sa  carte  Einführung in das Christentum(1969), în care se arată că cercetarea istorică, binevenită, ni-l poate reda pe Isus, dar nu poate capta, din rațiuni metodologice, Christosul din el. Pe de altă parte, simplificarea, în descrieri, a ascedenței iudaice a lui Isus din Nazaret a stârnit reacția inversă, orientată spre  etalarea continuității dinspre iudaism spre  Predica de pe munte, în care Isus prezintă impunătoarea sa viziune asupra lumii. ( vezi Julius Wellhausen, Israelitische und jüdische Geschichte, 1894).

Pe acest fundal  de acumulări treptate, de date și de perspective de abordare, de cercetări  întreprinse de  personalități  de primă  mărime,  a intervenit   Adolf von Harnak,  cu vestitul opus Das Wesen des Christentums (1900). Cercetările teologului berlinez, împreună cu fructuoasa intervenție a rabinului Leo Baeck,  au consacrat durabil abordarea istorică a lui Isus din Nazaret și au transformat-o într-un capitol al teologiei și al culturii contemporane . Am examinat acest capitol, în datele lui cele mai recente, în volumele Andrei Marga, Religia în epoca globalizării (2oo3) și Andrei Marga, Theologia et Philosophia Hodje (20o8), încât nu înaintez aici în detalii. Închei observând că, astăzi, acest capitol este plin de realizări semnificative, încât „Isus istoric” și „Isus eschatologic” sunt priviți în unitate. Credincioșii creștini au acum la dispoziție o întinsă informație istorică, de care nu s-au putut bucura generațiile anterioare, iar cei care citesc istoria capătă un orizont elaborat de înțelegere a faptelor petrecute de la Nazaret la Jerusalim.