Identitate și modernitate

Identitate și modernitate 

                         Conferință, Revista Tribuna,  24 mai 2019

                                                Prof.dr.Andrei Marga

    Este aproape curentă temerea că identitatea individuală este strivită din momentul în care viața fiecărui om poate fi controlată electronic, iar cu datele personale firmele fac comerț. Este răspândită temerea că identitatea națională este destrămată în malaxorul competițiilor de pe piețe și al relațiilor de putere din era globalizării. Răspunsul pe care îl putem da acestor „provocări“ presupune din capul locului lămurirea identității și a soartei ei.

Datele sunt noi, dar tema este veche. Când spun aceasta nu mă gândesc doar la Aristotel, care a preluat-o în construcția logicii, ci și la cei care au creat cadrul discuției din timpul nostru: de pildă, Kant cu teoria apercepției transcendentale, Hegel cu teoria mediilor de realizare a spiritului absolut,  Herder cu teoria națiunilor ca subiecți culturali, Kierkegaard cu teoria indepasabilității condiției individuale a vieții, Mead cu teoria formării comunicative a conștiinței, Maslow cu teoria realizării de sine a individului. 

  Nu fac aici, însă, istoria filosofiei, care este la îndemâna fiecăruia, ci caut să lămuresc soarta identităților  – în primul rând a celei naționale, care este în avanscena discuției – în zilele noastre. În conferința mea la colocviile „Tribuna“ din Cluj-Napoca (conferință ce redă în formă concentrată ceea ce am tratat pe larg în Andrei Marga, Identitate națională și modernitate, Libris Editorial, Brașov, 2018, 360 pag.) îmi propun să arăt că a rămas o problemă conceperea identității (1), apoi să circumscriu impactul societății moderne asupra identităților  și să inserez identitățile în teoria modernizării (2), iar în continuare să dau seama de limitările „constelației postnaționale“ în care trăim (3), pentru ca în încheiere să argumentez teza principală a intervenției mele – aceea că am intrat într-o lume a reafirmării identităților naționale, fără ca aceasta să însemne revenirea la naționalismul istoric  (4). Interpretarea mea este la concurență deopotrivă cu teza irelevanței crescânde a identităților și cu teza invariabilității lor.

                           1.Conceperea identității

Despre identitate se poate vorbi precis dacă sunt lămurite în prealabil chestiuni de logică. Din dezlegarea acestor chestiuni (vezi Andrei Marga, Argumentarea, Editura Academiei Române, București, 2010, pp.58-61)  se pot trage câteva învățăminte. 

Identitatea personală și identitatea comunității, de pildă identitatea națională, nu înseamnă doar invariabila rămânere la sine („identitate pură”), ci constanță în timp a unui mănunchi de proprietăți. Nici o identitate nu este sustrasă timpului, ci  se manifestă în condițiile unei dinamici neîntrerupte a ansamblului de proprietăți („identitate concretă”). Identitatea personală și identitatea națională sunt eminamente „identități calitative”, deschise spre interacțiune cu alte identități și înregistrează schimbări în consecința interacțiunilor. Și ele înregistrează  momente de reducere („identitate atenuată”), când pierd teren, și momente de afirmare, când, la o extremă, pot genera irealism („identitate autarhică”). Identitatea personală și cea națională, ca oricare alte identități, se configurează în funcție de problemele de viață întâmpinate, fără ca prin aceasta să devină relative și iluzorii. 

Și în cazul identităților contează viziunea în care le privești. Plec în abordarea mea  de la observația că reproducerea umană a vieții presupune anumite medii ce se constituie la joncțiunea plină de tensiuni dintre o anumită echipare anatomo-fiziologică a omului, care este caracterizată de nevoi (trebuințe), și anumite condiții ale lumii exterioare. Aceste medii, în sistematica conceptuală pe care o apăr,  sunt „munca” – pentru a satisface nevoile de hrană și confort, „interacțiunea socială” – pentru a satisface nevoile de apărare și solidaritate,  „organizarea eforturilor” – pentru a satisface nevoile de eficacitate, „comunicarea” – pentru a satisface nevoile de împărtășire a experiențelor în vederea conlucrării cu alții, „identificarea” – pentru a satisface nevoia de asumare de sine, „reflecția” – pentru a satisface nevoia eliberării în raport cu forțe limitative. Viața oamenilor pe o treaptă culturală evoluată presupune aceste medii –  fiecare dintre ele – și depinde de ele.

 Între medii, cum se observă, este și un mediu în care are loc afirmarea identității proprii. Așa cum resimțim nevoi de diferite naturi, resimțim și nevoia de fi noi înșine, cu o identitate anume, în relație cu noi înșine, cum a arătat Kierkegaard, și cu alții, cum a susținut Herder. Iar această nevoie o satisfacem situându-ne în spațiu (un anumit loc) și în timp (o anumită istorie) și angajându-ne în raport cu acestea. 

Identitatea o purtăm cu noi, dar ea devine completă atunci când este asumată explicit. Colonistul din America a devenit american din momentul în care s-a hotărât să denunțe supunerea față de coroana britanică și să participe la viața statului american. Europenii trăiau de mult în Europa, dar și-au asumat o anumită identitate odată cu formarea comunității europene. Identitatea este, așadar, o construcție la care persoane și comunități pot sau nu să recurgă și rămâne legată de voință. 

Se consideră că identitatea este „căutată în perioade de tranziție socială și politică” (Yael Tamir, The Quest for Identity, în Shlomo Avineri, Werner Weidenfeld, eds., Integration and  Identity. Challenges to Europe and Israel, Europa Union Verlag, Bonn, 1999, p.10). Eu cred că oamenii au o anumită identitate în fiecare moment, dar atunci când se produc rupturi, discontinuități, identitatea lor devine temă de gândire și motiv de acțiune.  De pildă, dislocările de populație ce au loc astăzi în forma unei noi migrații a popoarelor includ o încercare a celor puși în mișcare de a dobândi o nouă identitate.

Identitatea este destin, prin nașterea persoanei (nici unul nu ne decidem nașterea!), prin situarea într-o geografie (fiecare comunitate are teritoriul pe care îl are!) și printr-o istorie anumită (nici o generație nu decide unde au plasat-o strămoșii!), prin educația de care oamenii s-au bucurat. În rest, însă, identitatea încetează să fie destin și este alegere. Japonia și Coreea de sud, acum China, au ales în deceniile recente calea unei „revizii culturale” de largi proporții, care să le ofere șansa de a trece identitatea lor tradițională într-una a modernității zilelor noastre, iar opțiunea a dat roade impresionante. Mai nou se vorbește de „renovarea identității (identity renewal)” ce se referă la împrejurarea că un individ sau o comunitate aleg să-și afirme o identitate pierdută sau una nouă.

Odată cu emergența pieței internaționale și a contactelor  largi dintre oameni, s-a creat șansa „alegerii de identitate național-culturală”. Așa stând lucrurile, pe scena actualității a urcat tema setului de valori la care aderă de fapt cel aflat în fața unei noi alegeri de identitate. Situația nu este de ignorat, iar unele conflicte ale lumii de azi au cauze în ceea ce se poate numi „identitate biculturală”, „culturi de refugiu”, „identitate confuzionată” sau „adolescență prelungită” (vezi Andrei Marga, Religia în era globalizării, Editura Academiei Române, București, 2014, pp.21-22) și sunt probă.

                                  2.Identitate și modernitate

Societatea modernă afectează și reconfigurează identitățile individuale și colective.

Le afectează în virtutea schimbărilor majore pe care le aduce. Trecerea la economia de piață, statul de drept și cultura reflexivă, sporirea la maximum a comunicațiilor  și procesele de migrare pe care le prilejuiește, mai ales în era globalizării. 

Le afectează însă și pe canalul prestațiilor pe care le favorizează. Identitățile au a se forma nu tradițional,  în raport cu limba, obiceiurile comunității de origine, ci în raport cu cerința de realizări competitive – în inovația tehnologică, în organizarea economiei și inteligența încorporată în produsele ei, în deschiderea de șanse de democratizare și oportunități de creație, în justiție de care să se bucure fiecare cetățean, în deschiderea de noi orizonturi de interpretare  și creație. O discuție despre identitate care nu ia în seamă aceste repere este de la început superficială. 

Societatea modernă aduce însă în prim plan o „identitate normativă”. De aici și reacțiile filosofice ce o însoțesc, de la Schelling la Gianni Vattimo. 

Pe de parte, modernitatea cultivă un set de valori – știință nomologică pe baze experimentale, economie condusă de imperativul randamentului, piața ca regulator economic, libertăți și drepturi  cu bază în individ, cultură reflexivă – care devin universale. Pe de altă parte, modernitatea favorizează comunități mari. Ea încurajează asocieri de state și trecerea la unități cosmopolite formate pe bază de negocieri. În cadrul acestora identitățile intră în subordinea unei  identități mai acoperitoare. Începutul este, cum se observă pe cazul Uniunii Europene, un concept al identității înțeles înainte de toate politic,  ce conține „interpretări comune ale istoriei, evaluări comune ale prezentului și scopuri comune pentru viitor” (Manuel Fröhlich,  National Identity in a Unified Europe – Outline of a Normative Concept, în Shlomo Avineri, Werner Weidenfeld, eds., op.cit., p.39). Uniunea Europeană a operat de la început cu această abordare.

       Din prima clipă, se impun, de asemenea, trei constatări: identitățile – ale indivizilor și ale comunităților – sunt produsul istoriei, iar conceperea lor depinde, la rândul ei, de istorie; în practica vieții identitatea individuală și identitatea comunității sunt legate lăuntric, încât se condiționează reciproc; identitatea etnică și identitatea națională nu se mai suprapun automat.

Este adevărat că teoria modernizării – de la Hegel, trecând prin Auguste Comte și Spencer, apoi prin Marx și Max Weber, la Luhmann, Habermas, Giddens și Touraine – a subestimat importanța identităților. S-a considerat că, fiind puternice, interacțiunile dizolvă comunitățile odată cu emergența asocierilor de state și a “societății mondiale”. Identitățile au rămas obiect mai mult de filosofia culturii și de propagandă. 

  Realitățile istorice ne obligă, în pofida acestor teorii, să includem identitatea națională în teoria modernității. Cum o facem? Răspunsul meu este că sunt de făcut simultan doi pași: explicitarea a ceea ce înseamnă modernitatea și redefinirea națiunii. Să detaliem.

  Dacă aruncăm o privire în abordările modernității observăm că modernul a fost definit, în continuare, ca raţionalizare, dar ca o raţionalizare ce pune în lucru două tipuri: alături de tipul de raţionalitate încorporat în economia, ştiinţa şi tehnica modernă, tipul de raţionalitate încorporat în programele și viziunile moral-practice şi politice ale culturii moderne. Acestea din urmă formează ceea ce astăzi, pe urmele lui Max Weber și Habermas,  se numește „modernul cultural”. Conştiința de sine, în care autodeterminarea solidară a tuturor este legată intim cu realizarea de sine a fiecăruia, evaluarea pozitivă a vieţii curente, diferenţierea valorilor, ancorarea normelor în principii universale, ca şi alte caracteristici ale „modernului cultural”, stau la baza reconstrucţiei unui tip de raţionalitate, tot aşa cum praxisul economic, tehnico-ştiinţific a stat la baza reconstrucţiei acelui tip de raţionalitate pe care Max Weber l-a numit „raţionalitate în raport cu un scop”.

      Iar dacă teoria modernității recunoaște nu numai „modernul economic”, „modernul științifico-tehnologic” și „modernul administrativ”, ci și „modernul formelor de comunitate” și „modernul cultural”, atunci aici, la nivelul acestei a doua raționalități, trebuie să facem loc identităților. Oamenii trăiesc nu numai în condițiile primei, ci și în cele ale celei de a doua. Oricât de puternice sunt imperativele economiei, tehnologiei, administrării, prezența celei de a doua, a modernității culturale,  este ireductibilă. Ea nu se lasă derivată din altceva decât din  imperativele formei de viață legată de interacțiune, cooperare și  sens perceptibil al vieții. 

    În istoria culturală a ultimelor secole a căpătat consacrare opinia după care modernizarea este uniformizare. Opinia aceasta a fost consacrată de prestigioase personalități culturale – de la de Biran și Kierkegaard la Spengler. Ea are, desigur, argumentele ei, care l-au readus în actualitate pe Nietzsche. 

 Replica pe care o putem formula din prima clipă este că însăși modernitatea a creat practic individualitatea – nu numai cea a insului, ci și individualitatea în forma familiei, comunităților religioase, națiunii. Mai mult, în faza ei maximă de până azi, care este de globalizare, modernitatea presupune individualizarea în diferitele ei ipostaze. Globalizarea este înainte de orice o solicitare la generarea de produse care încorporează mai multă inteligență, mai multă originalitate, mai mult specific, sub exigența ca acestea să constituie soluții mai bune.

  Este simptomatic că astăzi se acceptă tot mai mult că nu avem de fapt, nici politic, nici social, nici moral, alternativă mai bună la asumarea de sine a individualității (individ, comunitate, națiune etc.). Simpla „corectitudine politică”, în care prea mulți intelectuali se mișcă astăzi, este în contratimp și agravează problemele oricum existente. De aceea, sunt de părere că au dreptate cei care spun că numai ieșirea din „lașitatea mondenă” și „asumarea de sine (devenir soi)” permit ieșirea din crizele în care modernitatea s-a afundat în timpul nostru. „Nu se poate deveni subiect (devenir soi) într-o țară care s-a abandonat. Și reciproc, o țară nu reușește să supraviețuiască dacă ea nu suscită în măsură suficientă dorința de a se lua în propriile mâini. Cu cât mai numeroși vor fi cei care nu se vor resemna, cu atât mai bun va fi viitorul lumii. Cu cât mai mulți oameni vor lua puterea, cu atât mai profundă va fi democrația, cu atât mai multe energii vor fi eliberate, cu atât se vor crea mai multă bogăție și opere de artă”(p.179-180). Pe înseși culmile atinse de modernitate, individualității, inclusiv ale celor comunitare, îi revine rolul propulsor. Identitățile nu sunt astfel relicve ale unui trecut intrat în muzeu, ci motoare noi ale dezvoltării.

            Istorici cu bună stăpânire a conceptelor (de pildă, Andreas Wirsching, Demokratie und Globalisierung. Europa seit 1989, C.H.Beck, München, 2015) arată că modelările postbelice ale Europei, au nevoie astăzi de reevaluare pe direcția reprofilării națiunilor. Așa stând lucrurile, se pune din nou întrebarea: ce este națiunea? 

Știm că în urma dezbaterilor de la Viena din faza tardivă a istoriei Imperiului Habsburgic, s-a „fixat” considerarea naţiunii drept comunitate: „comunitate de sânge”, „comunitate de limbă”, „comunitate de destin istoric”, „comunitate geografică”, „comunitate de viaţă economică”, „comunitate statală”. Definiţiile date naţiunii, cu care se operează până astăzi, au reţinut de fapt câteva sau toate aceste note, într-o ordine sau alta.

Mai rezistă această listă a notelor națiunii? Fapt este că, la orice încercare, cazuri semnificative de națiuni nu încap în definiţie sau chiar o contrazic. Căci sunt, de pildă, naţiuni care nu prezintă „comunitate de sânge” (cum este naţiunea americană), sau „comunitate de limbă” (precum elveţienii), sau comunitate de viaţă economică (precum evreii), sau „comunitate statală” (naţiuni în formare). Sau națiuni care avansează sub ochii noștri (națiunea canadiană sau cea australiană, de pildă) și prezintă și alte caracteristici. 

O definiţie a naţiunii care ar face faţă situaţiilor factuale nu mai poate apela doar la caracteristici statice ale naţiunilor (constatate după formarea lor). Pare să fie mai bună definiţia care ia în considerare caracteristicile formării (sau genezei) naţiunilor. Dacă se vrea să se facă față competițiilor din “societatea globală” a zilelor noastre, atunci conceptul moștenit al națiunii trebuie “dinamizat” și reconstruit. Apăr reconstrucția ce ia în seamă trei aspecte.

Primul aspect constă în explicitarea definiției clasice. De pildă, “comunitate economică” nu înseamnă doar faptul că oamenii sunt reuniți într-o economie, ci și acela că această economie contează nu doar ca desfacere de produse, ci ca una a producerii. “Comunitate socială” nu înseamnă doar că oamenii sunt parte a unei societăți, ci și că acea societate asigură un anumit nivel de emancipare. “Comunitate  statală“ nu înseamnă doar că oamenii sunt cetățenii unui stat, ci și că acel stat întruchipează libertăți și drepturi competitive.

Al doilea aspect al reconstrucției constă în includerea “voinței politice” printre condițiile națiunii.Națiunile sunt realități condiționate, fiecare, de asumarea unui telos și de străduința de a atinge ceva prin effort propriu.

Al treilea aspect constă în considerarea relației dintre identificare națională și națiune pe fondul creat de noua migrație a popoarelor. Națiunea presupune identificări naționale pe scară semnificativă și depinde de ele. Unde nu-i identificare este greu să fie identitate națională.

 Așadar, explicitarea a ceea ce înseamnă modernitatea și redefinirea națiunii ne permit să preluăm identitățile în teoria modernizării, fără să-i dislocăm supozițiile solide privind impactul pieței, statului de drept, științei – ca forțe ale universalizării.

                     3.„Constelația postnațională”și limitările ei

       Deocamdată, globalizarea a antrenat cu sine  trecerea la „constelaţia postnaţională” (Jürgen Habermas, Die postnationale Konstellation. Politische Essays, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1998). Această formulă – trebuie spus – nu este, cum se crede adesea, în mod greșit,  echivalentul unui supranaționalism abstract și nici al unui cosmopolitism nivelator. 

      “Constelația postnațională” este altceva. Ea stă pe un fapt plin de implicații. Anume, schimburile de pe piață au penetrat orice frontieră, iar „banii substituie puterea”. Drept consecinţă, este subminată posibilitatea autoconducerii democratice, iar legitimitatea „statul naţional” este șubrezită (p.120). Se subţiază cu aceasta „premisele participării politice”, iar „deciziile democratice, adoptate formal corect, pierd în credibilitate” (p.121). Are loc o „golire a politicii (Entleerung der Politik)” de conţinut, care face ca publicul să se mulţumească, dacă nu cu „abstinenţă”, atunci votând mai mult persoane decât politici. Identitatea națională, ca „identitate colectivă”, devine, în aceste condiții, „nesigură”. 

        Cum observăm ușor, situația în care s-a ajuns în „constelația postnațională” este încărcată de tensiuni. Pe cât se poate anticipa, Habermas are dreptate când spune că reformele tangibile care să asigure ocuparea forței de muncă rămân astăzi în cadrul național. Dreptatea socială presupune din capul locului acest cadru, încât dacă se reduc competențele statului național s-ar afecta posibilitatea politicilor sociale. 

       Cunoscutul filosof a propus revenirea la echilibrul trecutului dintre universalizare și statul național. Astăzi la argumentarea sa se poate adăuga doar observația că sunt posibile schimbări într-o societate, unele cauzate din exterior, dar democratizarea nu este posibilă fără acțiunea forțelor din statul respectiv, după cum nici justiția nu poate fi impusă într-o societate din afara ei. Ambele – democratizarea și instaurarea justiției – au statul național printre condițiile posibilității lor.

                                       4.  Lumea de după 2010

Cum am arătat pe larg în alt loc (Andrei Marga, Ordinea viitoare a lumii, Editura Niculescu, București, 2017) este mai mult decât un sentiment că lumea formată în 1989  a intrat în schimbare. A început corectura globalizării chiar în țara în care aceasta a debutat. Democrația liberală a dislocat autoritarisme, dar nu este imună la crize. Sărăcirea unei părți a populației, slăbirea statelor, tensiunile internaționale sunt probe. Frontierele s-au deschis, dar mulți oameni se pun în mișcare disperați spre alte țări. Amplificarea schimburilor a asigurat dezvoltarea multor locuri, dar societățile se polarizează din nou. Fără stat competent și cultură antreprenorială terapiile de șoc distrug capacități de producție. În lume și-a făcut loc o geometrie variabilă a supraputerilor economice, militare, politice și culturale. 

       În jurul lui 2010 s-a intrat de fapt într-o lume diferită. Unii cred că societatea mondială s-a „dereglat”(Amin Maalouf, Le Dérèglement du monde, Grasset, Paris, 2009, p. 13). Se vorbește de “dezorganizarea lumii” (Rodolphe Durand, La desorganisation du monde, Le Bord de l-eau, Lormont, 2013), iar unele diagnose semnalează fisurile ordinii (Henri Kissinger, World Order, Penguin Press, New York, 2014). Nu este vorba doar de criza ordinii lumii – ni se spune și mai recent – ci de intrarea deja în „dezordine (Unordnung)”(Carlo Masala, Welt-Unordnung. Die globalen Krisen und das Versagen des Westens, C.H.Beck. München, 2016). Nu este„anarhie” (cum spune Robert D. Kaplan, The coming Anarchy: Shattering the dreams of the post Cold war, 2000), ci un „imperialism liberal” la care se reacționează pretutindeni.

      Totuși, în dezordinea ce se acuză, se profilează ordinea viitoare. Teza mea este că se petrece reafirmarea identităților naționale. Aceasta poate crea impresia dezordirii, dereglării, crizei, dezordinii, dar procesul va marca  lumea anilor ce vin. 

       Reafirmarea identităților naționale stârnește multora impresia revenirii la naționalismul istoric. Impresia aceasta nu se justifică. Ea pleacă de la aplicarea de acum câteva decenii, de către Ernst Gellner ( Nations and nationalism, Basil Blackwell, Oxford, 1990), a conceptului lui Max Weber al statului ca agent care posedă monopolul  puterii legitime. Politologul britanic numea naționalism  „principiul politic care susține că unitatea politică și unitatea națională trebuie să fie congruente“ . Nu suntem însă în fața pericolului suprapunerii frontierelor politice cu cele etnice și nici al omogenității politice a comunităților etnice. Actorii au învățat ceva din istorie, interacțiunile sunt altele, iar lumea s-a schimbat. De aceea, reafirmarea actuală a identităților nu înseamnă automat recădere în naționalismul istoric.

     Aduc în sprijinul tezei după care se petrece reafirmarea identităților naționale mai întâi o seamă de argumente factuale.

    (a) Globalizarea, concepută în anii nouăzeci și aplicată apoi ca desfacere a fontierelor vamale, a dus la o lume mai deschisă, cu oportunități mai mari pentru mulți oameni. Problema care a apărut este îngroșarea tendinței de a aborda orice doar ca valoare de schimb. „Comercializarea“ a orice începe să producă daune chiar actorilor celor mai puternici ai globalizării. Ca urmare, se resimte nevoia unei corecturi  a globalizării. Chiar Statele Unite ale Americii, care au inițiat dislocarea barierelor vamale și de alte naturi dintre națiuni, preiau controlul mai strict asupra frontierelor, stimulează investiția în interior, revăd acorduri internaționale și pregătesc alte măsuri ce readuc sub control național evoluția.

  (b) În multe țări s-a conștientizat faptul că între “statul invadant”, pe care socialismul birocratic l-a ilustrat, și “statul debil”, cultivat de neoliberalismul care i-a urmat, trebuie găsită o altă soluție.  Practic s-a impus formula „statului răspunzător de starea propriei societăți“ – adică a statului care-și asumă răspunderea pentru starea societății. Globalizarea include astfel tot mai explicit acest stat.

    (c) O schimbare intervine deja în politica internațională. La începutul anilor nouăzeci s-a vorbit pe bună dreptate de al treilea val al democratizării în lume. Ca efect, politica confruntării blocurilor de atunci a fost înlocuită cu o „politică a dezvoltării“. La început s-a crezut că din dezvoltarea economică va rezulta democratizarea. Speranța a fost decepționată de faptul că unele țări în dezvoltare au generat noi clici autoritare. Cunoscutul Washington Consensus, în anii 1980, a orientat atenția spre funcțiile manageriale ale statului, iar presiunea externă a fost pusă asupra acesteia. După ani de aplicare a acestei abordări, inclusiv prin intervenții militare, s-a reușit schimbarea, dar nu neapărat și democratizarea. Un fapt a devenit clar: presiunea la democratizare are efecte ambivalente: se democratizează macrostructuri, dar nu este sigur că nu se și împiedică democratizarea, ca urmare a alunecării în cleptocrație   (Sarah Chayes, Thieves of State. Why Corruption Threatens Global Security, W.W. Norton & Company, New York, London, 2015) și alte maladii. Capătă, în orice caz, o nouă recunoaștere (Dorothea Gädeke, Politik der Beherschung. Eine kritische Theorie externer Demokratieforderung, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 2017) importanța eforturilor fiecărei națiuni pentru propria democratizare.

   (d)  Prin digitalizarea comunicațiilor, utilizatorii își pot da, cum se știe, multiple identități, profitând de șansele de a-și stabili în voie adrese electronice diferite. Așa stând lucrurile, s-a format deja “populația ascunsă (the hidden people)” – care, în anonimatul Internetului, distribuie ceea ce vrea – și, mai mult,  “piața neagră (the black market)” a știrilor,  care distribuie alegații ce vizează “distrugerea virtuală a onoarei (the virtual honour killing)” persoanelor, după cum se aruncă pe piață informații clasificate pentru a demasca sau incrimina politici. Campaniile de alegeri au început să depindă de Social Bots, comportamentele oamenilor trec deja prin “site” cultivate electronic, o vastă “conducere (Steuerung) din spate” se organizează (cum ne spun Eric Schmidt, Jared Cohen,The New Digital Age. Reshaping the Future of People, Nations and Business, John Murray, London, 2014; Jakob Augstein, Hrsg., Reclaim Autonomy. Selbstermächtigung in der digitalen Weltordnung, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 2017). Recuperarea identității, în continuitatea dinspre lumea reală spre cea virtuală, a devenit indispensabilă dacă este să fie protejate libertățile și drepturile personale și, până la urmă, democrația. 

   (e) Uniunea Europeană resimte tot mai mult nevoia reorganizării. Unele țări semnalează că nu pot atinge dezvoltarea pe care și-o propun fără rediscutarea integrării care s-a aplicat după 1990. Până și istorici irlandezi  vorbesc de Euroexit (Brendan Simms, Benjamin Zeeb, Europa am Abgrund, C.H.Beck, München, 2016). Nu mai vorbim de Polonia și Ungaria, care caută aranjamente mai convenabile.  Brexitul a arătat că sub parole este o realitate, pe care optimismul de serviciu al birocrației și „spălarea creierelor (brain washing)” o împiedică să se vadă. De pildă, „simplul fapt este că rațiunea principală a creșterii (economice NM) rapide în cazul membrilor Comunității nu a fost calitatea lor de membri“ (Roger Bootle, în The Trouble with Europe, Nicholas Brealey, London, Boston, 2016), ci condiții mai generale, interne și externe. Iar președintele Franței arăta că la un referendum francezii ar prefera Frexitul.Istoricii germani o spun fără ezitare: „în orice caz, integrarea în forma ei tradițională, ca proiect specific vest-european postbelic, s-a încheiat. Timpul lui a trecut, iar prioritățile trebuie stabilite din nou“ (Andreas Wirsching, Demokratie und Globalisierung. Europa seit 1989, p.228). O altă configurație a Uniunii Europene trebuie luată ca orizont. 

Aduc în favoarea tezei reafirmării identităților naționale, de asemenea, argumente oferite de cercetări relevante din istorie și științele sociale.

         (a) Cercetările orientate istoric (Harold Berman, Recht und Rechtsrevolution: die Bildung der westlichen Rechtstradition, Suhrkamp, Frankfurt am Main,  1991) au atras atenția asupra emergenței naționale a componentelor statului de drept. Cu un pas înainte, sociologii (Ulrich Beck, Macht und Gegenmacht im globalen Zeitalter, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 2002) au adus în discuție împletirea dintre național și global în viața societăților actuale și au circumscris rolul statelor naționale pe fondul globalizării. Unele cercetări ( Saskia Sassen, Territory – Authority – Rights. From Medieval to Global Assemblages, Princeton University Press,  2006) au arătat că structurarea globalizantă a lumii actuale și dinamica națiunilor nu sunt străine una de alta. Statul national este terenul pe care ele se conjugă. “În primul rând, nu statul national caatare, în întregimea sa, este cel expus la deznaționalizare, ci anumite părți componente ale sale; în al doilea rând, valoarea (Wertigkeit) anumitor potențiale rezultă abia din logica organizării în care sunt inserate”. Este, așadar, iluzorie ieșirea de pe scenă a statelor naționale odată cu globalizarea.

      (b) Cercetările politologice aduc în atenție faptul că ceea ce se petrece în Europa – atenuarea statelor suverane și, cu aceasta, a națiunilor și, în cele din urmă, a democrației – nu este ceva universal. Dar în vreme ce unii europeni gândesc și acționează ca și cum statul suveran poate fi plasat de acum în muzeu, țări de magnitudinea SUA, China, Japonia își asumă că se trăiește în condițiile în care statul suveran este indispensabil (Pierre Mannent, La Raison des nations. Reflexions sur la democratie en Europe, Gallimard, Paris, 2006). Națiunile, concepute politic, și nu etnic, sunt chemate să joace un rol proeminent.

       c)  “Complexitatea” societăților actuale pune în termeni noi chestiunea managementului societăților (Niklas Luhmann, Einführung in die Systemtheorie, Carl-Auer-Systeme Verlag, Heidelberg,2002).Cum se poate conduce o unitate complexă într-un mediu înconjurător cel puțin la fel de complex? Se pot aplica diferite tehnici de “reducere a complexității”, dar un fapt este mai presus de toate: la scara unei “societăți complexe”, cum este “societatea mondială” actuală nu mai este posibil un centru conducător în toate problemele, care să nu declanșeze mișcări centrifuge. 

        A apărut, în orice caz, din multiple direcții, presiunea la o schimbare în evaluarea ponderii națiunilor, în urma căreia acestea să recapete profil. O succintă comparație este edificatoare.

       La începutul anilor nouăzeci, o analiză (Caterine Durandin, La France contre l’Amerique, PUF, Paris, 1994) încheia examinarea competiției dintre universalismul libertății, drepturilor și schimburilor și abordarea axată pe valorile națiunii, reprezentată de Charles de Gaulle, cu concluzia că primul a învins irevocabil. Nu de mult, o analiză nu mai puțin  reprezentativă (Pierre Mannent, La Raison des nations. Reflexions sur la democratie en Europe, 2006) a arătat cât de mari sunt forțele de integrare, dar și dependența a înseși democratizării de cadrul national. Nu este posibilă democrația în înțelesul consacrat în afara acestui cadru.

         Prin toate acestea, o idee își croiește drum: statele naționale au o pondere mai mare decât s-a acceptat în ultimele decenii. Spre deosebire de orice internaționalism, identitatea națională trebuie asumată ca realitate. În opoziție cu paseismul, explicarea ei trebuie dată în cadrele științelor sociale actuale. Așa cum modernizarea se dovedește a fi un proiect încărcat de insuficiențe dacă ignoră realitatea națiunilor, și națiunile rămân doar obiect al manipulărilor ideologice dacă nu sunt abordate din perspectiva modernizării. (Conferință susținută la la colocviile “Tribuna” din ziua de 24 mai 2019).